การปรับตัวในการเข้าอยู่สังคมของคนเป็นดาวซินโดรม

แม้ว่าเด็กที่เป็นโรคดาวซินโดรมจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็สามารถที่จะเลี้ยงดู ดูแลและช่วยส่งเสริมให้เด็กดาวซินโดรมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถที่จะปรับตัวให้อยู่ร่วมกับคนในสังคมทั่วไปได้อย่างปลอดภัย มีความสุขและช่วยเหลือตัวเองได้ เชื่อว่าพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กดาวซินโดรมก็คงจะต้องคาดหวังอยู่ในใจว่าสักวันหนึ่งลูกหลานของตนจะมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อย ๆ สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปและอยู่ในสังคมได้อย่างดี การเลี้ยงลูกดาวซินโดรมให้ปรับตัวอยู่ในสังคมได้มีวิธีการดังนี้ก็คือ

1 ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

เช่นการค่อย ๆ ฝึกให้เด็ก ๆ ที่เป็นโรคดาวซินโดรมสื่อสารง่าย ๆ กับผู้อื่นในบ้านและคนรอบ ๆ ตัวได้ ออกแบบให้เด็ก ๆ ทำในสิ่งต่าง ๆ ง่าย ๆ ที่เสริมสร้างให้เกิดพัฒนาการไปสู่การทำสิ่งต่าง ๆ ที่มากขึ้นยากขึ้นได้ในเวลาข้างหน้า

2 ดูแลสุขภาพร่างกายและสอนให้เด็ก ๆ บอกกล่าวเมื่อมีความรู้สึกไม่สบาย

เด็ก ๆ ดาวซินโดรมมักจะมีความผิดปกติทางร่างกายทั้งภายในและภายนอกในแต่ละคนไม่มากก็น้อย ความเจ็บป่วยและผิดปกตินี้แม้จะไม่สามารถรักษาให้หายโดยทันที หรือรักษาให้หายได้ยาก แต่ก็ต้องพาเด็ก ๆ ไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ อยู่ในความดูแลเฝ้าติดตามและรักษาของแพทย์ ถ้าเด็ก ๆ อยู๋ในสภาวะที่สบายกาย สบายใจ ปลอดต่อความเจ็บไข้ หรืออาการดีขึ้นทุเลาเบาบ่างลง เขาก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและสังคมได้ง่ายขึ้น

3 ฟื้นฟูและสนับสนุนความสามารถ

แม้ว่าจะเป็นดาวซินโดรม แต่เด็ก ๆ ก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และเตรียมความพร้อมสู่สังคมเมื่อโตขึ้นด้วยการฝึกฝนความสามารถพิเศษหรือฝึกอาชีพที่จะหารายได้และดูแลตนเองได้บ้างในอนาคต มีเด็กดาวซินโดรมหลายคนที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ผ่านการค้นหาฝึกฝนและเรียนรู้บ่อย ๆ เช่น ความสามารถในการประดิษฐ์ ความสามารถด้านศิลปะ เป็นต้น

4 สอนและฝึกฝนในสิง่ที่จำเป็น

แม้ว่าเด็กดาวซินโดรมจะมีความบกพร่องที่เรารู้และเข้าใจกันอยู่แล้ว เช่นในเรื่องของภาษาและการสื่อสาร ความจำกัดทางกายภาพจากความผิดปกติ แต่เราก็ควรจะสอนและเปิดโอกาสให้พวกเขาพัฒนาการในด้านเหล่านั้น เพื่อจะปรับตัวกับสังคมอย่างราบรื่น

5 ฝึกฝนในด้านอารมณ์

อารมณ์และความรู้สึกเป็นพื้นฐานที่จะบ่งบอกว่าเด็กดาวซินโดรมจะประสบความสำเร็จในการปรับตัวเข้าสังคมมากน้อยเพียงใด ดังนั้นต้องสอนและฝึกให้พวกเขามีอารมณ์ดี มองโลกแง่ดี มีความสุขและควบคุมอารมณ์ได้